پدر-و-فرزند Tag

تعهد یا اراده

کسی که در طول مسیر خسته نشود یا دروغ میگوید یا یک ابرانسان است خودتان را سرزنش نکنید که چرا خسته میشوید و آن را با نا امیدی اشتباه نگیرید...

بیستر بخوانید